Algemene Voorwaarden ABM Ongediertebestrijding & Sauvic BeNeLux   Onder de algemene voorwaarden wordt verstaan:   Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert. Werkdagen: zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur, met uitzondering van de hieronder aangehaalde dagen. Toeslagdagen: Zaterdag (10.00 - 20.00 uur): 1.5 keer het basis tarief (150%). Zondag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Goede Vrijdag, dag voor Pasen, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, vrijdag, zaterdag en zondag daaropvolgend, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Oudjaarsdag (12.00 - 18.00 uur): 2.0 keer het basis tarief (200%). Tenzij opdrachtnemer schriftelijk aangeeft, dit niet in rekening te brengen. Service-overeenkomst / losse opdracht(en):opdrachtnemer voert  tegen betaling van honorarium en kosten voor opdrachtgever werkzaamheden uit. Bij opdracht middels de service-overeenkomst zal opdrachtnemer zijn bezoekrapport laten aftekenen, door een medewerk(st)er van het bedrijf van opdrachtgever. Bij een (losse) opdracht zal opdrachtnemer een opdrachtbon laten aftekenen door een medewerk(st)er van het bedrijf van opdrachtgever. Aflevering(en):na ontvangst van de bestelde goederen door opdrachtgever zal opdrachtnemer een afleverbon laten aftekenen.Van tevoren geeft opdrachtnemer aan opdrachtgever aan of er kosten zijn verbonden aan de aflevering van de goederen. Offertes:alle offertes gelden als vrijblijvend dat ook na aanvaarding kan worden herroepen binnen 5 werkdagen, zowel door opdrachtgever als opdrachtnemer.   2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 2.1 De opdracht wordt gevormd middels het accepteren van de algemene voorwaarden tezamen met de schriftelijke opdrachtbevestiging. Deze komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer (retour) is ontvangen via post of mail. 2.2 De opdracht komt in de plaats van en vervangt alle, -zowel schriftelijke als mondelinge-, eerdere voorstellen. 2.3 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de opdracht blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 2.4 Elke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten opdracht is voor beide partijen volledig bindend. 2.5 De algemene voorwaarden van opdrachtnemer gaan voor die van opdrachtgever.   3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 3.1 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. 3.2 Opdrachtgever dient er tevens zorg voor te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via derden afkomstig zijn. 3.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever. 4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT 4.1 Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke plaatsvervanger de verleende opdracht wordt uitgevoerd tijdens zijn vakantieperiode en/of ziekte. 4.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op (in)directe wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de  opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. 4.4 Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van opdrachtnemer. 5 - GEHEIMHOUDING 5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer c.q. zijn de door opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. 5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt of laat vertegenwoordigen in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren. 5.4 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer. 6 - INTELLECTUELE EIGENDOM 6.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 6.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. 7 - HONORARIUM 7.1 Indien na de totstandkoming van de opdracht, doch voordat de opdracht (geheel) is uitgevoerd, door de leverancier verhogingen worden doorgevoerd, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 7.2 Alle tarieven voor zakelijke clientèle zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van Overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Alle tarieven voor particuliere clientèle zijn inclusief BTW, tenzij opdrachtnemer van te voren kenbaar heeft gemaakt dat deze exclusief BTW zijn. 8 - BETALING 8.1 Betalingen door opdrachtgever op basis van een service-overeenkomst: dienen zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen door opdrachtgever op basis van losse opdracht: dienen zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste éénmaal mondeling te zijn aangemaand binnen 7 dagen te betalen, van rechtswege in verzuim. Een 2e herinnering wordt na 7 dagen schriftelijk verzonden, na het verstrijken van de vervaldatum van de 1e herinnering. De kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn € 10,00 exclusief BTW. Een 3e herinnering wordt schriftelijk na 7 dagen verzonden, na het verstrijken van de vervaldatum van de 2e herinnering. De kosten welke hier aan verbonden zijn, zijn € 25,00 exclusief BTW. Heeft opdrachtgever de openstaande kosten vervolgens nog niet op tijd voldaan, dan wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. 8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 9 - RECLAMES 9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 9.2 Reclames als onder 9.1 genoemd, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft. 9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden van de opdracht. 10 - LEVERINGSTERMIJN 10.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. 10.2 De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 10.3 De opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 11 - OPZEGGING 11.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde per (aangetekend) schrijven opzeggen met inachtneming van de  opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. 11.2 De opdracht mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven  worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. 11.3 Indien tot opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 11.4 Bij beëindiging van de opdracht dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. 12 – AANSPRAKELIJKHEID 12.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot een maximaal bedrag van € 2.500,00 (vijf en twintig honderd euro). 12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. 12.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is, indien opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen, dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 12.5 De onder lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 13 - CONTRACTSOVERNEMING 13.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan de service-overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de service-overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. 13.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de service-overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 14 - INTERNETGEBRUIK Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van mailwisseling risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van deze manier van correspondentie. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend. 15 - VERVALTERMIJN Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens opdrachtnemer kan aanwenden. 16 - NAWERKING De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 17 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 17.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is. 18 – KLACHTENAFHANDELING 18.1 Opdrachtnemer zal naar eer en geweten zijn werk uitvoeren bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan binnen 7 dagen na uitvoering zijn klacht telefonisch/schriftelijk kenbaar maken, als deze niet tevreden is over de werkzaamheden welke zijn verricht. Opdrachtnemer zal –binnen 7 dagen- met opdrachtgever het object nogmaals bezoeken. Opdrachtnemer zal zowel mondeling als schriftelijk toelichten wat eventueel nog uitgevoerd dient te worden. Indien opdrachtgever vervolgens nog niet tevreden is over de uitvoering, kan opdrachtgever een andere bestrijdingstechnicus inschakelen voor een inspectie –kosten zijn voor rekening van opdrachtgever-. Indien vervolgens blijkt dat de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de verdere werkzaamheden kosteloos uitvoeren. Ook zal opdrachtnemer de kosten voor de inspectie voor rekening nemen met een maximum bedrag van € 100,00 (eenhonderd euro). Indien blijkt dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden wel juist heeft uitgevoerd, zal opdrachtgever ter compensatie aan opdrachtnemer € 100,00 (eenhonderd euro) vergoeden. 18.2 Opdrachtnemer geeft 10 jaar garantie op bestrijdingen van houtworm en boktor. Opdrachtgever ontvangt een garantiecertificaat na ontvangst van de betaling aan opdrachtnemer. Het garantiecertificaat wordt verstrekt bij behandelingen boven de € 225,00 (tweehonderd en vijf en twintig euro) exclusief BTW. Bij lagere bedragen geldt de factuur als garantie, na ontvangst van de betaling aan opdrachtnemer. Bij uitvoering van het te behandelen object kunnen foto’s en films gemaakt worden, in verband met de garantie van 10 jaar. Het garantie certificaat is overdraagbaar, d.w.z. het garantiecertificaat wordt afgegeven op het adres van uitvoering en niet op persoon. In sommige gevallen wordt er 5 jaar garantie gegeven, dit wordt kenbaar gemaakt bij de offerte. Een voorbeeld hiervan is, dat de gehele ruimte niet behandeld kan worden, daar er bijvoorbeeld geschilderde delen zijn met aantasting. Alleen ongeschilderde delen zijn behandelbaar.  18.3 Wespennestbestrijdingen op dezelfde plek als waar eerder een bestrijding is uitgevoerd, wordt kosteloos opnieuw uitgevoerd binnen 14 dagen. 18.4 Bij vlooien, papier- en zilvervisjes, mieren, vliegen, kakkerlakken e.d. bestrijdingen kan het voorkomen dat soms een 2ebehandeling noodzakelijk is, dit wordt kenbaar gemaakt bij de inspectie van het te behandelen object. Bij vliegen behandelingen kan er geen garantie gegeven worden op een werkingsduur van 6 - 8 weken. Dit heeft te maken met de verschillende soorten generaties en stadia.   19 – Algemene Voorwaarden SAUVIC BeNeLux   Zakelijke clientèle welke rechtstreeks afnemen bij MB Handelsonderneming te Leersum kunnen daar terecht voor hun garantie. Bij een eerste bestelling, dient deze vooruit betaald te worden. Producten kunnen niet retour genomen worden, tenzij schriftelijk overeengekomen. Zakelijke clientèle welke rechtstreeks afnemen bij Sauvic te Barcelona (Spanje), hebben een overeenkomst met hen en niet met MB Handelsonderneming. Particuliere clientèle welke rechtstreeks afnemen bij Webshop Household te Leersum kunnen daar terecht voor hun garantie. Aankopen kunnen vooruit betaald worden middels: Ideal, overschrijving en Paypal. Voor inwoners uit België met Mister Cash en uit Duitsland met V pay. Bij afhaling te Leersum is contant afrekenen ook mogelijk. Indien u uw levering middels rembours wenst. Dient er contact te worden opgenomen met de klantenservice. Goederen kunnen binnen 14 dagen retour gezonden worden, mits deze in originele en onbeschadigde verpakking zijn. U dient contact op te nemen met de klantenservice, zodat er voor uw pakket een retourlabel kan worden aangemaakt.   20/7/15 – 4 pagina’s. ABM Ongediertebestrijding & Sauvic BeNeLux, Contactpersoon: Marcel Berends, Burg. Martenslaan 2, 3956 EM Leersum, 06-20 52 38 89, KvK 30280534. 
 


Panier  

Aucun produit

Expédition 0,00 €
Taxes 0,00 €
Total 0,00 €

Les prix sont TTC

Commander

Contacter

Une conseillère
à votre disposition 24/ 24h